Samen werken in de wijk

Waarom wijksamenwerking

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals ouderen die langer thuis wonen, toename van het aantal chronisch zieken, ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg, ziekenhuizen en GGZ, de toegenomen aandacht voor preventie en ‘zorg op de juiste plek’ vragen om goede samenwerking tussen professionals. Het is belangrijk dat professionals uit het medische en het sociale domein elkaar kennen en weten wat de ander doet zodat zij kunnen afstemmen over de vraag wat het beste is voor de patiënt/klant.

Het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden of het borgen van bestaande samenwerkingsafspraken, is een grote uitdaging waar we voor staan. PrimaCura zet zich in om deze samenwerking met de gemeenten en andere partners in de wijk succesvol te maken.

In de afgelopen jaren is al op enkele plekken, zoals in Tilburg Noord, ervaring opgedaan in wijksamenwerking met een wijkmanager die vertrekt vanuit de huisartsenzorg. Wijksamenwerking heeft hier geleid tot meer samenhang tussen huisartsenpraktijken en tussen huisartsenpraktijken en andere professionals in de wijk met als resultaat meer werkplezier onder huisartsen en meer efficiëntie in zorg.

Uitbreiding in 2021

In 2020 is verkend welke vraagstukken in de regio liggen op het gebied van wijksamenwerking en welke ondersteuning hierbij gewenst is. In 2021 willen we de wijksamenwerking door middel van 5 wijkmanagers vanuit de huisartsenzorg gaan uitbreiden. Omdat wijksamenwerking niet alleen iets vraagt van huisartsen maar ook van de gemeenten en professionals uit het sociaal domein zijn afspraken gemaakt in een Samenwerkingsopdracht tussen de gemeenten Hart voor Brabant, PrimaCura en PRO-PrimaCura.

Projectmatig

De uitbreiding van wijksamenwerking wordt projectmatig opgepakt. Door het includeren van verschillende wijken en dorpen in onze regio wordt ervaring opgedaan in wijkmanagement in verschillende situaties (demografische verschillen, maar bijvoorbeeld ook in verschillende organisatievormen van huisartsen, etc.). Daarnaast wordt gemonitord wat wijksamenwerking oplevert voor bewoners, professionals en wat het effect is op het zorg (en ondersteunings) gebruik.

Meer weten of deelnemen?

Wil je meer hierover weten of heb je interesse om ook met wijksamenwerking aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Annika Keet–van der Heiden, projectleider en wijkmanager huisartsenzorg Tilburg Noord.

    Contactpersoon

    Projectleider
    Annika Keet–van der Heiden