Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Meer over Professionals:

Scholingsreglement

Verplichte scholingen

Zorggroep RCH Midden-Brabant stelt per zorgprogramma een aantal basisscholingen verplicht voor de huisarts en de praktijkondersteuner/-verpleegkundige met het doel een bepaald kwaliteitsniveau per zorgprogramma te garanderen en daarnaast een leercurve binnen elk zorgprogramma te stimuleren. Om deze reden worden de Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk, Startersscholing Astma, de Caspir en CVRM Concreet! aangeboden.

 

Voor wie?

Deze verplichte scholingen moeten gevolgd worden door alle individuele huisartsen in solo- en groepspraktijken, maar mogen gevolgd worden door vaste waarnemers en hidha’s in de praktijk.

De Zorggroep biedt binnen groepspraktijken de mogelijkheid om met aandachtvelders te werken. Indien een huisarts of praktijkondersteuner binnen een groepspraktijk zich richt op één van de zorgprogramma’s, is het mogelijk dat alleen deze huisarts/praktijkondersteuner de verplichte scholingen voor dat zorgprogramma volgt. Dit kan onder de voorwaarde dat deze huisarts/praktijkondersteuner dan ook alle patiënten in dat zorgprogramma ziet en continuïteit binnen de praktijk geborgd is bij afwezigheid. Dit geldt voor de Insulinetherapie, de Startersscholing Astma, Caspir en CVRM Concreet!. Dit geldt NIET voor de COPD-intervisies. Deze worden door alle huisartsen en praktijkondersteuners gevolgd. 


Het werken met aandachtsvelders geldt niet voor deelname aan de COPD-intervisies, deze wordt 2 x per jaar aangeboden voor alle huisartsen en hun praktijkondersteuners. Het komt wel eens voor dat met name huisartsen door onvoorziene redenen niet aanwezig kunnen zijn bij een intervisiebijeenkomst. Ervaring leert ook dat het lastig is om dan eenmalig aan te sluiten bij een andere intervisiegroep, om te voldoen aan 2x deelname aan de intervisiebijeenkomsten. Daarom is met ingang van 1 januari 2016 besloten om deelname aan 1 intervisiebijeenkomst verplicht te stellen. Uiteraard blijft het streven dat alle huisartsen en praktijkondersteuners 2x per jaar deelnemen.

Onderwerp verplicht HA POH
DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk

 X

 X
Astma Startersscholing Astma X  X
COPD
  • COPD: Caspir (incl. module 6 die iedere 1,5 jaar herhaald moet worden)
  • jaarlijks 1 intervisie bijeenkomst. Deze worden 2x per jaar aangeboden.
 X  X
CVRM CVRM Concreet!  X  X

Naast deze verplichte scholingen biedt de zorggroep verdere verdieping, in de vorm van coaching en vervolgcursussen, deze zijn facultatief. Het actuele scholingsoverzicht is opgenomen op de website.

Het doel van de Sandwichnascholing is vooral om betrokkenen te informeren over ontwikkelingen binnen de zorgprogramma’s, de onderlinge samenhang tussen ketenpartners te versterken en het multidisciplinaire karakter van de zorgprogramma’s te benadrukken. Deze Sandwichnascholing is met ingang van 2016 niet langer verplicht om te volgen. 

 

Verplichtingen Zorggroep

De Zorggroep moet de gelegenheid bieden aan huisarts en praktijkondersteuner om de scholing te kunnen volgen. De huisarts heeft op zijn/haar beurt de verplichting om de scholing te volgen en de praktijkondersteuner hiertoe in de gelegenheid te stellen. 

 

Verplichtingen huisarts

De huisarts heeft de plicht om aan te tonen hoe de praktijkmedewerkers geschoold worden. In 2015 is vanuit de Zorggroep een scholingsoverzicht opgesteld o.b.v. de gegevens die wij in ons bestand hebben. De huisarts is gevraagd dit te controleren.

Contractueel is sinds 2012 vastgelegd dat huisartsen en praktijondersteuners de verplichte scholingen dienen te volgen.

Huisartsen en praktijondersteuners hadden in 2015 nog de gelegenheid om deze scholing te volgen op kosten van de Zorggroep, tenzij de scholing al eerder op kosten van de Zorggroep is gestart, maar niet afgerond. Deelname op externe locatie wordt ook gefinancierd vanuit de Zorggroep. Deze aanmeldingen graag vooraf melden bij de Zorggroep.

 

Consequenties niet nakomen scholingsverplichtingen

Indien de praktijken die deelnemen aan de zorgprogramma’s DM, Astma, COPD en CVRM eind 2015 de verplichte scholingen nog niet hebben gevolgd, dan gelden de volgende stappen:

  • Als de huisarts of zijn/haar praktijkondersteuner eind 2015 niet heeft voldaan aan deze verplichting, vindt een verrekening plaats van € 300,- per scholing op de uitbetaling van Q4 2015.
  • Het volgen van de verplichte scholingen na 2015 komt voor rekening van de huisarts.
  • Heeft de huisarts of zijn/haar praktijkondersteuner eind 2016 alsnog niet aan de verplichting voldaan, volgt wederom een financiële verrekening. In dat geval van € 600,- per scholing op de uitbetaling van Q4 2016.
  • Per 1-1-2017 wordt aan deze huisarts geen contract voor betreffend zorgprogramma aangeboden.

 

Scholingen hidha’s en vaste waarnemers

Vanaf 2015 biedt de Zorggroep de mogelijkheid dat ook hidha’s en vaste waarnemers op kosten van de Zorggroep scholingen kunnen volgen. Ook hierbij geldt dat als de praktijkhoudende huisarts aandachtsvelder is en zorgdraagt voor alle patiënten van een specifiek zorgprogramma, de vaste waarnemer of hidha niet verplicht is om de scholing te volgen. Echter, vanuit de Zorggroep wordt wel gestimuleerd dat hidha’s en vaste waarnemers de basisscholingen (Insulinetherapie, Caspir en CVRM Comcreet!) volgen. Als zij binnen de praktijk de zorg voor deze groep patiënten op zich nemen,  dan zijn deze scholingen wel verplicht binnen een periode van 2 jaar (zie paragraaf scholingsverplichtingen nieuwe zorgverleners).

 

Scholingsverplichtingen nieuwe zorgverleners

Nieuwe praktijkhoudende huisartsen en nieuwe praktijkondersteuners krijgen een periode van 2 jaar (na start deelname aan een zorgprogramma) de gelegenheid om de verplichte nascholingen te volgen. Als de praktijkondersteuner haar opleiding nog niet heeft afgerond, krijgt zij de ruimte om de verplichte nascholingen van de Zorggroep uiterlijk binnen twee jaar na afronding van haar opleiding te volgen. Het niet tijdig nakomen van deze afspraken heeft eveneens tot gevolg dat de huisarts geen contract krijgt aangeboden voor het daarop volgende kalenderjaar voor betreffend zorgprogramma.

Bovenstaande afspraken zijn opgenomen in het contract 2016.

 

Bron: RCH16.040-1.0 dd.20-1-2016