Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

COVID-19

Binnen de prakijk zijn al veel maatregelen genomen om de zorg voor zowel COVID als niet-COVID-patiënten de zorg te leveren. Er is veel informatie beschikbaar hoe je de zorg in deze tijd kunt aanpakken. Op deze pagina vind je een verzameling van websites die je hierbij kunnen ondersteunen. 
Via de "Corona update" van het crisisteam HaROP Midden-Brabant worden praktijken per mail op de hoogte gehouden. 

Vervroegd ontslag COVID patiënten 

In het document Leidraad vervroegd ontslag COVID-patiënten zijn de regionale  uitgangspunten door het ETZ, SHMB en RCH verwoord.  (nieuw)

Basisregels huisartsenzorg

Gebruik de praktische tips:  LHV-Tips voor huisartsenzorg voor niet-COVID-19-patiënten om de basisregels huisartsenzorg in je praktijk toe te passen.  
Een greep uit de basisregels: 

Patiëntencontacten:

 • Blijf in contact met je patiënt. 
 • Overweeg consulten via beeldbellen of telefoon.
 • Voer goede triage uit (acuut of uitstelbaar) en maak onderscheid tussen corona-verdenking en geen corona-verdenking. 
 • Als de situatie het toelaat organiseer ‘’schoon” spreekuur en corona/luchtweg spreekuur.
 • Informeer je patiënten. 
  Voorbeeldtekst voor eigen website:
  Ook tijdens de coronacrisis is uw huisarts bereikbaar voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt. Contact opnemen met onze praktijk kan via de telefoon en het internet. Het is niet mogelijk om direct naar de praktijk te komen. De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.   

Bezoek aan de praktijk:

 • Tref extra hygiëne maatregelen
 • Respecteer de 1,5 meter, beperk het aantal patiënten in de wachtkamer, laat mensen zoveel mogelijk alleen komen, zorg voor goede ventilatie.
 • Gebruik persoonlijke beschermmiddelen bij niet-COVID patiënten:
  Bij risicovolle handelingen: diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt.

Uitgangspunten chronische zorg COVID-19:

 • Probeer afspraken niet af te zeggen maar zo nodig te vervangen door beeldbel en telefonische afspraken.
 • Mensen met afwijkende meet- en labwaarden hebben prioriteit.
 • Kijk ook eens in VIPLive, voor alle zorgprogramma’s is er in de oproepagenda (inzicht-rapporten-oproepagenda) een kolom medische urgentie toegevoegd. Dit kan je helpen in de keus wie je extra of eerder op wilt roepen.
 • Adviezen expertgroepen van de verschillende zorgprogramma’s:

Siilo - app

Binnen de Siilo-app kan je deelnemen aan de COVID-ETZ en de GGD groep. Handig om snel met elkaar in contact te komen!

Overzicht

Per september worden praktijken via de "Corona update" van het crisisteam HaROP Midden-Brabant per mail op de hoogte gehouden.  Onderstaand nieuwsoverzicht is hiermee afgesloten. 

04-09-2020
NHG
Reinigen en desinfecteren voorzetkamer

De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid. Zie voor het gehele advies ten aanzien van de reiniging van de voorzetkamer Spirometrie tijdens pandemie coronavirus. Gebruik bij voorkeur een voorzetkamer die uit elkaar kan omdat deze makkelijker te desinfecteren zijn, of patiëntgebonden voorzetkamers. Tevens wordt het aanbevolen om na reiniging en desinfectie de voorzetkamer te spoelen met water en zeepsop in verband met de statische lading.   

Verneveling

Het advies ten aanzien van vernevelen in de eerste lijn ten tijde van de COVID-19 pandemie is verduidelijkt. Vernevelen wordt afgeraden omdat het een aerosolvormende handeling betreft met een hoog risico op contaminatie van de gehele ruimte en eventuele omstanders. Het advies is om in plaats van vernevelen maximaal gebruik te maken van alternatieve medicatie.  

Aanpassing beleid testen en inzetten zorgmedewerkers

Het RIVM heeft het beleid ten aanzien van testen en inzetten van zorgmedewerkers aangepast. Het beleid is nu eenduidiger en aangepast in lijn met het algemeen verscherpt quarantainebeleid. Daarnaast is de quarantaineperiode verkort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Voor meer informatie zie Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

02-09-2020
LHV

Ontwikkelingen in testbeleid

De LHV voert voortdurend overleg met GGDGHOR en VWS over het testen op COVID-19. Daarbij komen o.a. de bereidheid om zich te laten testen aan de orde (groter dan verwacht) en de maatregelen die VWS neemt om de testcapaciteit in de laboratoria op peil te houden. Ook wordt gewerkt aan een mogelijkheid dat huisartsen patiënten kunnen aanmelden voor een test met klachten die afwijken van het protocol dat de GGDGHOR hanteert.
Er komt ook na het aandringen door de LHV landelijk beleid voor het testen van medewerkers in de zorg met voorrang. Nu is dat regionaal op verschillende manieren geregeld door de GGDGHOR of nog helemaal niet. Deze week wordt het overleg daarover vervolgd. De LHV dringt nog steeds aan op het delen van testuitslagen met huisartsen; de realisatie hiervan wordt onder andere vertraagd door de privacy-aspecten hiervan. 

Ondersteuning voor artsen en voor hun medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen door COVID-19

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF).
De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten maar wel voor hun medewerkers.

NHG - LHV
Organisatie vaccinatiespreekuren 

Kijk hoe je dit aanpakt op de website van de LHV, het NHG en de SNPG. Hier staan een aantal praktische en inhoudelijke documenten met handige tips.

Vaccinatie in eigen praktijk lukt niet, wat nu? 

Landelijk wordt gecommuniceerd dat hiervoor contact kan worden opgenomen met de gemeente.
De gemeente Tilburg heeft bij het crisisteam aangegeven dat zij de verzoeken voor ruimte voor griepvaccinatie graag gebundeld ontvangen. Ze kunnen dan voor een stadsdeel of de gehele stad gezamenlijk een locatie regelen.
Zij verzoeken huisartsen dit bij het crisisteam: crisisteam@chpmbr.nl aan te geven.
De gemeente houdt dan overzicht en kan ondersteunen waar nodig. Uiteindelijk is het wel weer aan de huisartsen zelf om de organisatie vorm te geven.

28-08-2020 

Literatuuronderzoek hydroxychloroquine-(combinatie)therapie

Vanuit het NHG is er literatuuronderzoek verricht naar het effect van hydroxychloroquine-(combinatie)therapie als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. 
Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. De aanbevelingen, methodologie en details van de onderzoeken zijn in het NHG corona dossier te vinden.

25-08-2020 Nieuwsbrief

Kernboodschappen

De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. Kijk daarom regelmatig op de websites van de NHG en de LHV.

Het is van belang om, ondanks de COVID-19 pandemie, breed te blijven kijken zoals huisartsen gewend zijn te doen. Denk bij een luchtweginfecties ook aan andere verwekkers en neem ook bij kinderen risicofactoren voor een gecompliceerd beloop in acht. 
Blijf ook bereikbaar voor patiënten met klachten die niet direct passen bij een corona-infectie.

19-08-2020: Bijeenkomsten, trainingen e.d.

Het is je eigen afweging om al dan niet deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten. Het advies van de LHV voor bijeenkomsten voor en met huisartsen blijft ongewijzigd, en dat is: ga uit van de basisregels van de overheid:

 • Vermijd drukte,
 • Houd anderhalve meter afstand van anderen, 
 • Voor bijeenkomsten binnen geldt maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • De voorkeur gaat uit naar virtuele bijeenkomsten.
 • Omdat je als huisarts door het werk een bijzondere positie inneemt, adviseren wij extra voorzichtig te zijn. Maak daarom steeds een zorgvuldige afweging over de noodzaak van een bijeenkomst, voordat je met een groep huisartsen bij elkaar komt voor bijvoorbeeld scholing.
  Neem daarbij ook in overweging mee of de aanwezige huisartsen/zorgverleners allemaal uit één regio komen, gezien het belang om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

18-08-2020: LCI-richtlijn

In de LCI-richtlijn COVID-19 zijn nieuwe adviezen opgenomen over het testbeleid bij zorgmedewerkers die terug komen uit oranje of rode risicogebied/-land.

17-08-2020: Herstelzorg

Patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 kunnen per 18 juli op basis van tijdelijke aanspraak in aanmerking komen voor herstelzorg vanuit de basisverzekering. Dit betreft zowel lopende als nieuwe behandeltrajecten. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder verwijzing door huisarts of medisch specialist en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Verder dienen betrokken paramedici na 3 maanden rapportage uit te brengen aan de huisarts. 
Het KNGF heeft een factsheet gepubliceerd met een overzicht van de ‘indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19’. 

07-08-2020: NZa-Specials

Zorgaanbieders hebben allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. In de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS voorbeelden van communicatie naar patiënten uit de diverse sectoren. Elk van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden.

 

31-07-2020: Triage scheiding patiëntenstromen 

Het stroomdiagram ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’ is toegevoegd aan de Telefonische triage. In het stroomdiagram zijn de redenen voor thuisquarantaine opgenomen en zijn de klachten passend bij COVID-19 aangescherpt. 

 

29-07-2020: Advies serologische diagnostiek

Bij behoefte aan serologische diagnostiek geldt het advies om niet eerder dan 14 dagen – in plaats van de voorheen genoemde 10 dagen – na de eerste ziektedag deze bepaling aan te vragen en bij voorkeur pas na 3 tot 4 weken. Zie voor meer informatie het Advies serologische antilichaamtests naar COVID-19

LHV Updates
21-08-2020: Uitwerking zorgbonus

De precieze uitwerking en aanvraag van de bonus voor zorgpersoneel is nog onduidelijk. De LHV neemt deel aan de overleggen van het ministerie van VWS over de zorgbonus. Meer informatie volgt zodra daar voortgang op te melden is.

07-08-2020: Dossier coronavirus
Nieuwe corona-subsidiemogelijkheid voor e-health vanuit de huisartsenpraktijk

Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact. De Rijksoverheid heeft een tweede subsidieregeling opengesteld voor zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen.

De patiëntendoelgroep is breder dan bij de eerste subsidieregeling. Daarmee is dit ook een aantrekkelijkere regeling geworden voor individuele huisartsenpraktijken of samenwerkende praktijken om aanspraak op te maken.

Kosten die aanmerking komen voor subsidie zijn: aanschaf, lease, licentiekosten van e-health-toepassingen, loonkosten voor coördinatie, inzet en opleiding en inhuur van externe expertise. Er is geen eigen bijdrage vereist.
Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de RVO.

Ventilatie in de huisartsenpraktijk

Het RIVM heeft onlangs een bijlage gepubliceerd bij haar richtlijn over ventilatie en COVID-19. LHV Bouwadvies heeft de belangrijkste punten hieruit voor huisartsenpraktijken op een rij gezet en geeft advies. Lees de adviezen en toelichtingen in deze praktische tips.

Vernieuwd: Praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd

De LHV geeft in de geheel herziene praktische tips advies over hoe de zorg voor zowel coronapatiënten als alle andere patiënten veilig en goed te organiseren. Met tips over patiëntenvoorlichting, scheiden van patiëntenstromen, maatregelen in praktijkruimtes, PBM en meer. Bekijk de praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd.

 

21-07-2020

Reanimatie ten tijde van COVID-19

De besmettelijkheid van het coronavirus en de mogelijke gevolgen daarvan voor de huisarts, maken dat de wijze waarop de reanimatie wordt uitgevoerd tijdelijk aangepast dient te worden.
Aangezien de prevalentie van COVID-19 in de tijd, maar ook per regio kan wisselen, zal door de huisarts steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Hierbij speelt ook de kans dat een patiënt COVID-19 heeft mee. Het document ‘Reanimatie ten tijde van COVID-19’ geeft de huisarts handvatten welke afwegingen te maken omtrent de wijze van reanimeren en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

20-07-2020

Herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten in basispakket

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg gaat paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben, per direct tijdelijk en onder voorwaarden opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Gedurende de tijdelijke toelating tot het pakket vindt onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg plaats. Van Ark neemt het advies van het Zorginstituut over, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Tamara van Ark: “De gevolgen voor patiënten die ernstige klachten hebben door corona zijn enorm. Het is daarom ook goed nieuws dat er nu duidelijkheid is voor de tijdelijke vergoeding van paramedische herstelzorg vanuit het basispakket. Patiënten die veel verschillende vormen van zorg nodig hebben hoeven zich om de vergoeding nu geen zorgen meer te maken, waarbij het belangrijk is dat onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg plaatsvindt”.

Herstelzorg basispakket

Coronapatiënten kunnen bij hun herstel gebruikmaken van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt al vergoed uit het basispakket.
Paramedische zorg kan een belangrijke rol spelen bij het herstel en bestaat meestal uit een gecombineerde inzet van fysio- of oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut. Het is cruciaal dat er goede afstemming is tussen de betrokken zorgverleners.
De voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket is voor

 • maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies,
 • 8 uren ergotherapie en
 • 7 uren diëtetiek
  binnen een periode van maximaal zes maanden.

Kijk eens op nazorg NHG voor de begeleiding van patiënten die niet goed herstellen na corona. Bezoek voor het vinden van een therapeut eens Chronisch ZorgNet.

16-07-2020

Advies over patiënten brief COVID-19-behandelverzoek

Reactie NHG en LHV
Het NHG distantieert zich van de brief en raadt huisartsen af om mee te gaan met dergelijke verzoeken. De LHV adviseert huisartsen de richtlijnen van de NHG aan te blijven houden.

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen.

Ondanks de invoelbaarheid van een dergelijke wens bij patiënten, adviseert het NHG niet in te gaan op een dergelijk verzoek. En wel om de volgende redenen:

 • De aangehaalde literatuur ter onderbouwing van de voorgestelde behandelingen is selectief en incompleet. De bewijskracht is te laag voor een eenduidige conclusie zoals deze in het artikel en de brief wordt gesuggereerd (zie voor een uitgebreid recent overzicht onder andere Wiersinga et al. Pathofysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020).
 • De gemaakte samenvatting van het huidige NHG-advies ten aanzien van de medicamenteuze behandeling is onjuist en incompleet. Paracetamol wordt niet aanbevolen als behandeling van COVID-19 maar als middel om symptomen te bestrijden. Zie voor het meest recente beleid ons Dossier coronavirus.
 • Er is geen basis voor rechtsgeldigheid van het document, ondanks dat de referenties aan de artseneed, de Geneesmiddelenwet en de Verklaring van Helsinki dit mogelijk wel suggereren.

Het NHG geeft op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het artikel of de brief. Het NHG heeft de initiatiefnemers verzocht om per direct het NHG-logo van hun website te verwijderen.

10-06-2020

Advies CAHAG: gebruik bacteriefilter bij spirometrie

CAHAG adviseert om enkel spirometrie uit te voeren met gebruik van een bacteriefilter.

Welch Allyn
Bij de spirometer van Welch Allyn wordt gebruik gemaakt van disposable transductors zonder bacteriefilter. Indien er bij patiënt en uitvoerder sprake is van goede handhygiëne dan is de kans op besmetting met SARS-CoV2 door de spirometer zelf zo goed als nihil. 
Echter, doordat er geforceerd maximaal krachtig uitgeademd wordt bestaat er wel de mogelijkheid tot aerosol-vorming.
Om die reden kunnen zij op dit moment nog niet adviseren om spirometrie te herstarten met dit systeem van Welch Allyn.

Weet onze consulenten te vinden!
Heb je problemen of knelpunten met de uitvoering van de spirometrie omdat je gebruik maakt van bovenstaand systeem? Laat het de consulenten weten, zodat we mee kunnen denken naar een passende oplossing.
Bezoek voor meer informatie over spirometrie ook eens de website van CAHAG

13-07-2020

Coronaportaal 

Bezoek ook eens de website Coronaportaal (een onderdeel van Artsportaal).
Op deze website is door artsen en voor artsen alle informatie rondom Corona samengevat.

30-06-2020

Kinderen en COVID-19

Op basis van gegevens van GGD’en blijkt dat kinderen van 0-17 jaar 0,9% van alle gemelde patiënten met COVID-19 in Nederland vertegenwoordigen, terwijl zij 20,7% van de bevolking uitmaken. Ook internationaal onderzoek bevestigt dat het percentage kinderen onder de bevestigde COVID-19 patiënten klein is, variërend van 1% bij jongere kinderen tot 6% bij oudere kinderen. Daarnaast laat internationaal onderzoek zien dat bij clusters van patiënten bijna altijd volwassenen de bronpatiënt zijn.
De Nederlandse gegevens bevestigen dit beeld: kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Lees hierover meer Kinderen en COVID-19.
 

Het NHG komt, in afstemming met het RIVM, tot onderstaande adviezen voor kinderen met klachten passend bij COVID-19 t.a.v. gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Kinderen t/m 6 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) kunnen zonder PBM gezien worden indien:
  • ze géén contact zijn van een bevestigde COVID-19 patiënt én
  • ze géén volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 én
  • er géén sprake is van hoesten en/of benauwdheid al dan niet met koorts.
 • Bij kinderen vanaf 7 jaar met vermoeden van COVID-19 worden net als bij volwassenen persoonlijke beschermingsmiddelen voor druppel- en contactisolatie aanbevolen.
 • Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), zijn PBM niet nodig.

Gebruik PBM tijdens verschillende spreekuren en visites

Sinds de coronapandemie is het van belang om bij alle patiënten die gezien moeten worden te beoordelen of er (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van PBM tijdens de verschillende spreekuren en visites.
In ‘Telefonische triage’ (NHG) staat een advies naar welke klachten gevraagd kan worden die verdacht zijn voor COVID-19. Hierin zijn kleine aanpassingen gedaan waarbij de informatie over de symptomatologie verwerkt is.

Patiëntinformatie op Thuisarts.nl

De informatie op Thuisarts.nl wordt nog altijd aangevuld met informatie die relevant is voor uw patiënten. De afgelopen periode zijn de volgende situaties toegevoegd:

Deel de verwijzingen naar Thuisarts.nl  en zo nodig op de eigen website om vragen sneller te beantwoorden.


 

Surplus opent cohortafdeling coronapatiënten met cognitieve stoornissen

Per 1 juli 2020 opent Surplus in opdracht van RO(N)AZ in veiligheidsregio Midden-West Brabant een cohortafdeling voor coronapatiënten met cognitieve stoornissen. Lees er meer over in deze brief.

26-06-2020

NHG:
Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19

Het NHG heeft op 26-6 een addendum bij de NHG-Praktijkhandleidingen ‘Griepvaccinatie’ en ‘Pneumokokkenvaccinatie’ gepubliceerd. Het addendum biedt extra invulling en handvaten om de organisatie van het vaccinatiespreekuur zo veilig (voor patiënt en zorgverlener) en efficiënt mogelijk (gezien de omstandigheden) in te vullen. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Vaccinatiespreekuren in tijden van COVID-19.

LHV:
Beleid bij buitenlandse reizigers in Nederland

Het RIVM heeft in het protocol voor bron- en contactonderzoek een passage toegevoegd over buitenlandse toeristen. Daarin staat dat als er buitenlandse reizigers in Nederland positief worden getest op COVID-19, de Nederlandse richtlijnen voor isolatie en BCO worden gehanteerd. 

25-06-2020

LHV: 
Versoepeling corona-maatregelen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe, versoepelde maatregelen in de corona-aanpak; van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Wat blijft gelden is: wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Vanaf 1 juli gelden nieuwe, algemene regels voor binnen en buiten, waarbij de 1,5 meter afstand nog steeds geldt.

Bijeenkomsten voor huisartsen

Nu er nieuwe regels gelden, heeft de LHV een aangepast advies voor bijeenkomsten voor/met huisartsen: volg de regels:

 • houd 1,5 meter afstand van anderen,
 • maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).

Omdat huisartsen door hun werk een bijzondere positie innemen, adviseert de LHV daarbij extra voorzichtig te zijn. Het advies van de overheid is nog altijd thuiswerken tenzij het niet anders kan en vermijdt drukte. Het devies blijft daarom alleen in groepen huisartsen bij elkaar te komen als je het echt nodig acht.

Inloopspreekuren en wachtkamerbeleid

Omdat de 1,5 meter afstand nog steeds een nadrukkelijke regel is, advisereert de LHV huisartsenpraktijken terughoudend te blijven met (het herstarten van) inloopspreekuren. Ook een gedegen triage en duidelijk wachtkamerbeleid blijven van belang. Waar nodig en mogelijk, past de LHV de komende tijd de Tips voor huisartsenzorg voor niet-coronapatiënten aan.  

NHG
Psychosociale zorg naasten patiënten COVID-19

Voor het bieden van psychosociale zorg aan naasten van patiënten met ernstige COVID-19, zijn een drietal documenten (brochure, handreiking en folder) ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep namens PZNL in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

24-06-2020

NHG:
Symptomatologie COVID-19

De informatie over de symptomatologie van COVID-19 is geactualiseerd. Een groot deel van de patiënten met COVID-19 presenteert zich met koorts en luchtwegklachten (hoesten en/of kortademigheid). Daarnaast wordt een breed palet aan klachten gemeld.
Sinds de coronapandemie is het van belang om bij alle patiënten die gezien moeten worden te beoordelen of (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van PBM tijdens de verschillende spreekuren en visites. In ‘Telefonische triage’ staat een advies naar welke klachten gevraagd kan worden die verdacht zijn voor COVID-19. Hierin zijn kleine aanpassingen gedaan waarbij de informatie over de symptomatologie verwerkt is.

23-06-2020

LHV:
Terugkoppeling testuitslag naar huisarts

De LHV heeft overleg gehad met de afdeling bron- en contactonderzoek van de koepel van GGD’en. De uitkomst is dat het werkproces binnen de GGD’en nu wordt aangepast, zodat alle huisartsen de positieve uitslagen ontvangen van hun patiënten. De GGD’en nemen in hun werkproces ook het toestemming vragen van de patiënt mee; de toestemming is nodig om die terugkoppeling te mogen laten plaatsvinden.

Update leidraad testen extramuraal

De LHV heeft met het NHG, de GGD-GHOR en VWS de afspraken over het extramuraal testen op COVID-19 vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is dat huisartsen alle patiënten testen op COVID-19 die zij vanwege hun zorgverlening zien met COVID-verdachte klachten. Dat past bij de aanpassingen van het testbeleid sinds 1 juni, waarin nu iedereen in Nederland kan worden getest. De grootste hoeveelheid testen wordt nog altijd door de GGD’en uitgevoerd, waarvoor mensen direct – dus zonder tussenkomst van een (huis)arts – een afspraak kunnen maken. De afspraken staan in een geüpdatete leidraad.

NHG:
De risicogroepen voor COVID-19 zijn aangepast op de volgende punten:

 • De nieuwe definitie voor hartaandoeningen is: “mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie, die daardoor in aanmerking komen voor griepvaccinatie”. Zij hoeven dus niet meer onder behandeling van een cardioloog te zijn.
 • Bij de risicogroep mensen die ouder zijn dan 70 jaar is o.a. de volgende verduidelijking toegevoegd: “Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden.”

Gedeeltelijke opschaling reguliere zorg centrum seksuele gezondheid (GGD)

Het betreft de spreekuren voor jongeren < 25 jaar en mannen die seks hebben met mannen, het PrEP programma, gratis hepatitis B vaccinaties voor risicogroepen, spreekuur voor sekswerkers. Zie voor meer informatie deze brief.
Cliënten < 25 jaar met vragen rondom seksualiteit en anticonceptie kun je doorverwijzen naar een Sense consult.

Resultaten Nivelonderzoek

De resultaten van het Nivelonderzoek ‘Drukte en uitgestelde zorgvraag door de COVID-19-pandemie: regionale verschillen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk.’ zijn gepubliceerd en hier in te zien

Samenwerking huisartsenzorg en GGZ tijdens COVID-19

Sinds de start van de coronacrisis melden veel minder patiënten zich bij de huisartsenzorg en GGZ met psychische problematiek. LHV, InEen, GGZ Nederland en Platform MEERGGZ willen huisartsen en GGZ-aanbieders faciliteren om in deze tijden de samenwerking vorm te geven en elkaar inzicht te geven in elkaars werkwijze.

Lees de factsheet Samenwerking HA-zorg en GGZ COVID-19.

Deze videoboodschap kun je gebruiken voor op de website of wachtkamerscherm.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vanaf 1 juli weer van start

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf 1 juli start het bevolkingsonderzoek weer op. Het is fijn als vrouwen in je praktijk (weer) terecht kunnen voor een uitstrijkje vanaf 1 juli a.s.
Is het in de praktijk nog niet meteen mogelijk om uitstrijkjes t.b.v. het bevolkingsonderzoek te maken? Dan adviseren we je alvast een afspraak met de patiënt in te plannen voor over enkele weken, zodat deelname dan weer mogelijk wordt.
Vanaf uiterlijk maandag 29 juni gaan de koeriers in alle regio’s de huisartsenpraktijken weer volgens het bekende, reguliere schema bezoeken om de uitstrijkjes die door de praktijk zijn gemaakt zijn in het kader van het bevolkingsonderzoek weer op te halen. 

18-06-2020

Gewijzigd advies bij negatieve testuitslag

Het RIVM heeft het beleid aangepast voor mensen die getest zijn en een negatieve testuitslag hebben, dus niet besmet zijn.
Bij een negatieve testuitslag, hoeft de persoon met klachten niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook mag iedereen in het huishouden van die persoon weer doen wat ze normaal ook zouden doen.

Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet de persoon thuisblijven en zich opnieuw laten testen. Dit kan dan weer via het landelijke afsprakennummer (0800-1202).
Als iemand zich ernstig ziek voelt, moet hij direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.
Dit is verwerkt in de COVID-19-richtlijn van het RIVM

RIVM past advies neusverkouden kinderen 0-4 aan

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-besmetting of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19.
 • Ditzelfde geldt voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school.

Lees meer hier op de webstie van het RIVM.

Organisatie van de griep- en de pneumokokkenvaccinaties

In de vorige nieuwsbrief stond de mededeling dat de VNG gemeentes heeft opgeroepen om ruimtes beschikbaar te stellen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie en dat er vanuit de samenwerkende partijen bekeken zou worden of en in welke mate coördinatie in de verschillende gemeentes mogelijk en gewenst is. Bij voorkeur worden de vaccinaties in de eigen praktijk of samen met de Hagro of samengestelde Hagro georganiseerd.
Mocht dit echt niet lukken, mail dan naar het crisisteam. Er wordt dan meegedacht over een passende oplossing.

LHV start onderzoek naar omzeteffecten coronacrisis

1371 praktijken, die circa 4 miljoen patiënten vertegenwoordigen, delen hun financiële gegevens over 2020 en dezelfde periode in 2019 met de LHV. Deze praktijken delen via de declaratiesoftware van VIPLive een specifiek deel van hun financiële gegevens.
Uit deze cijfers ontstaat een beeld van wat er de afgelopen maanden met de omzet is gebeurd. Met dank aan de vele deelnemende praktijken kan er per regio een analyse worden gemaakt.

Wil je ook meehelpen? Geef via VIPLive toestemming voor het delen van gegevens.
Tijdens de analyse kijkt de LHV of de tegemoetkomingen zoals het ‘corona-tientje’ en de mogelijkheid intensieve zorg te declareren nodig waren en effect hebben gehad. Met dit cijfermateriaal direct van de bron heeft de LHV de noodzakelijke onderbouwing voor de gesprekken over het derde kwartaal. We informeren je in een later stadium over uitkomsten en de inzet voor de komende gesprekken die de LHV voert.

Coronatesten bij de huisarts ook volledig vergoed

Met een factsheet geeft het ministerie van VWS duidelijkheid over de uitgangspunten voor de financiering van coronatesten. Nadat vanaf 1 juni het corona testbeleid verruimd werd, waren daar veel vragen over.
Ook als je als huisarts de test afneemt bij een patiënt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Ook hiervoor geldt de maximumvergoeding van € 65,-. Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Zowel Diagnovum (ETZ) als SHL staan op de lijst van laboratoria waarmee de GGD afspraken heeft. Bij beide laboratoria zal de rekening naar de GGD gaan als de huisarts de test afneemt.

Procedure
Patiënten via huisarts:

 •  Factuur naar GGD Hart voor Brabant 
 • Test wordt vergoed via GGD Hart voor Brabant = gratis voor de patiënt

Zorgmedewerkers huisartsenpraktijk/SHMB:

 • Factuur naar GGD Hart voor Brabant  
 • Test wordt vergoed via GGD Hart voor Brabant = gratis zorgmedewerker en SHMB

Zorgmedewerkers instellingen: 

 • Test vergoed door GGD Hart voor Brabant = gratis
 • Patiënteninstellingen: factuur wordt gestuurd naar de zorginstelling, WLZ

Het laboratorium dient de declaratie in bij de GGD waarmee afspraken over facturering zijn gemaakt en niet bij de zorgverzekeraar.
Dit wijkt af van de gebruikelijke werkwijze en heeft als doel te voorkomen dat patiënten zelf voor de test moeten betalen, via het eigen risico van hun zorgverzekering.
Als huisarts stuur je de testen in naar een laboratorium waar de regionale GGD afspraken mee heeft, raadpleeg hiervoor deze lijst met laboratoria

12-06-2020

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers is verruimd (12-06-2020 NHG)

In de huidige fase van de uitbraak wordt ingezet op maximale controle van COVID-19 onder andere door intensieve contactopsporing. Daarom heeft het RIVM het beleid ten aanzien van testen en inzetten van zorgmedewerkers op een aantal punten gewijzigd:

 • De symptomen passend bij COVID-19 zijn verruimd. Een onderbouwing hiervoor is te vinden op de website van het RIVM.
 • Voor alle zorgmedewerkers met klachten die getest worden, geldt om thuis te blijven totdat de testuitslag bekend is. Hierbij wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen medewerkers met of medewerkers zonder koorts. De reden voor deze aanpassing is dat er voldoende testcapaciteit is, er dus snel getest kan worden en de testuitslag snel bekend is, in principe binnen 24 uur.
 • Er is toegevoegd wat een zorgmedewerker moet doen als die een huisgenoot heeft of nauw contact heeft met iemand die COVID-positief is of die koorts en/of benauwdheid heeft. Dit komt voort uit het verder uitgebouwde beleid rondom bron- en contactonderzoek.

Testbeleid De Wever

Sinds 25 mei zijn de locaties van De Wever weer gedoseerd open gegaan voor bezoek. Iedere nieuwe cliënt die wordt aangemeld, moet eenmalig getest worden. Lees hier meer.

Volckaert, De Riethorst Stromenland en Schakelring heropenen cohortafdeling voor coronapatiënten per 9 juni 2020

Klik hier voor meer informatie en locatiegegevens.

Informatie nazorg na een COVID-19 infectie is uitgebreid


Denk ook aan de mogelijkheid van het inzetten van fysiotherapeuten en diëtisten na een COVID-19 infectie:

Wachttijden ETZ

Het ziekenhuis (ETZ) breidt stapsgewijs de (noodzakelijke) zorg voor patiënten zonder corona uit. Dit gaat in fases. Op de website ETZ.nl zijn de volgende links voor patiënten geplaatst met als titel: 

Organisatie van de griep- en de pneumokokkenvaccinaties 

In de vorige nieuwsbrief stond de mededeling dat de VNG gemeentes heeft opgeroepen om ruimtes beschikbaar te stellen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Inmiddels wordt vanuit de samenwerkende partijen bekeken of en in welke mate coördinatie in de verschillende gemeentes mogelijk en gewenst is. We zullen hierover op korte termijn met meer informatie komen. 

09-06-2020

Corona testen bij de huisarts ook vergoed en niet ten koste van eigen risico patiënt

Download hier "Uitgangspunten financiering coronatesten" van de Rijksoverheid
Ook als u als huisarts de test afneemt bij een patiënt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Ook hiervoor geldt de maximumvergoeding van € 65,-.
Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Als huisarts stuurt u de testen in naar een laboratorium waar de regionale GGD afspraken mee heeft, hiervoor kunt u ook deze lijst met laboratoria raadplegen.

Testbeleid vanaf 01-06-2020

 • Lichte klachten:
  patiënten maken zelf een afspraak door te bellen met de GGD
 • Ernstige klachten: 
  patiënten nemen direct contact op met huisarts of de huisartsenpost. In overleg met de patiënt bepaalt u als huisarts waar deze getest kan worden, en wat er eventueel verder nodig is qua behandeling.
 • Klachten en risicogroep (>70jr, veel overgewicht en/of onderliggende aandoening):
  patiënten nemen eerst contact op met hun huisarts. Meldt de patiënt zich bij de huisartsenpraktijk of -post, dan wordt deze daar getest wanneer dit noodzakelijk is om het medisch behandelbeleid voor deze individuele patiënt te kunnen bepalen. 

Positieve testuitslag wordt gemeld bij de GGD (verplicht bij infectieziekte A).
Zie ook: GGD doet bron en contact onderzoek.

GGD informatie

Maak alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

 • Bel voor een afspraak met 0800-1202 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar). 
  Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 
  Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. 
 • Heeft u andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351.
 • Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.
 • Let op: Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de regionale GGD. Kijk op ggd.nl voor de contactgegevens.

Denk alvast na over organisatie van de griep- en de pneumokokkenvaccinaties

Vanwege de 1,5 meter afspraken is dit wellicht niet mogelijk in alle huisartsenpraktijken. Het ministerie van VWS heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten verzocht om desgevraagd ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen. Is het vaccineren niet te regelen in de eigen praktijk? Neem dan contact op met de gemeente.

08-06-2020

Informeer patiënten over bereikbaarheid en werkwijze van je praktijk.

De NZA heeft hierover een informatiekaart gemaakt.

Fysiek onderwijs voor AIOS herstart

05-06-2020

Leidraad zuurstofgebruik

In de leidraad zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19 is een lijst toegevoegd naar gecontracteerde leveranciers van zuurstof per verzekeraar met hun contactgegevens.

03-06-2020

Mondmaskers

Niet langer bewaren! Gebruikte maskers zijn af te voeren als restafval in een goed afgesloten plastic zak.

27-05-2020

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten verlengd tot 1-9-2020

Blijf zoveel mogelijk vergaderingen, bijeenkomsten en scholingen digitaal organiseren.

Inzicht in werkwijze ggz-aanbieders

De ggz en huisartsenzorg maken zich gezamenlijk zorgen over het wegblijven van patiënten die ggz op korte termijn nodig hebben. Klik hier voor de Factsheet werkwijze.

25-05-2020

Medische verklaring voor reizigers

Dit is geen taak voor de huisarts. Mensen die een dergelijke vraag hebben, kun je doorverwijzen naar de bekende bureaus hiervoor. Mocht je hiervoor geen contacten hebben, dan kun je altijd verwijzen naar de reizigersinformatie bij de regionale GGD, die dan verder kan helpen.

20-05-2020

PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) op doktersrecept voor specifieke groepen patiënten

Bijvoorbeeld PGB-houders of informele mantelzorgers.
Testcriteria volgens algemeen testbeleid. De testende partij GGD of huisarts maakt het recept. Recept op naam van de patiënt.

 • Testuitslag nog niet bekend: korte termijn pakket PBM
 • Testuitslag positief: lange termijn pakket PBM

ICT workaround: Suikerstroop FNA, aantal 1, aanvullend veld PBM lang of kort.
Klik hier voor de Factsheet Voorschrijven PBM voor mantelzorgers, PGBgefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg.

Vragen over serologische testen/’immuniteitstesten’

Het NHG geeft aan dat er nog veel onzekerheid bestaat over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtests. De betrouwbaarheid hangt onder meer af van het moment van testen (aantal dagen na eerste ziektedag) en de ernst van de ziekte. Ook is nog onduidelijk of de aanwezigheid van antilichamen correleert met een totale immuniteit tegen re-infectie. Er is daardoor ook veel onzekerheid over de betekenis van de uitslag, een positieve of negatieve serologische test, bij individuele patiënten. Lees het verdere advies van het NHG hierover.

14-05-2020

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen

Het is niet wenselijk dat deze groep kinderen niet worden toegelaten op school of kinderopvang of verzuimen. Klik hier voor meer informatie.

12-05-2020

Bevolkingsonderzoeken gefaseerd weer opgestart

Het bvo darmkanker start deze week als eerste met het uitnodigen van patiënten. Het bvo borstkanker start (als er voldoende PBM zijn) per medio juni met uitnodigen. Vanaf begin juli start het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer op.
Lees hier de RIVM-Vragen & antwoorden herstart van de bevolkingsonderzoeken.

30-04-2020

Hervatten zorg aan niet-coronapatiënten

Lees hier de LHV-Tips voor huisartsenzorg voor niet-COVID-19-patiënten.

  Via de "Corona update" van het crisisteam HaROP Midden-Brabant worden de praktijken per mail op de hoogte gehouden. 

  In het crisisteam HaROP Midden-Brabant werken de LHV, de Huisartsenposten en de RCH  Midden-Brabant intensief samen om de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio te borgen. 

  Rechtstreeks naar: