Spiegelgesprekken met patiënten

Eind 2019 heeft RCH samen met patiënten teruggekeken op hoe zij de chronische zorg hebben
ervaren. Daarbij is besproken wat patiënten belangrijk vinden en waar volgens patiënten goede zorg
aan moet voldoen. Het gesprek is opgebouwd aan de hand van de acht domeinen van persoonsgerichte zorg.
De aanwezige mensen met een chronische aandoening zijn tevreden over de zorgverlening die zij ontvangen. Zij geven hierbij aan dat aandacht voor de patiënt behouden moet blijven.De verbeterpunten die zijn benoemd ten aanzien van de chronische zorgverlening zijn:

  • Stimuleren eigen regie van de patiënt. 

  • Gebruik eHealth zoals apps en patiënten portaal. 

  • Uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners onderling. 

  • Samen met de patiënt een zorgplan opstellen (en dat ook zo benoemen). 
(Actief) betrekken van familie, vrienden en mantelzorger.
  • 
Aandacht besteden aan ‘hoe ga je om met je chronische ziekte?’
  • Duidelijker uitleg over medicatie.
  • 
Informatie / communicatie over de wachttijd.
  • Duidelijk communiceren wie het aanspreekpunt is voor de patiënt.Als zorggroep zijn we blij met de bijdrage van de aanwezigen. Met de benoemde verbeterpunten gaan wij aan de slag en bespreken de voortgang met de leden van de Klankbordgroep patiënten. Mochten er nog vragen zijn over dit groepsgesprek of heb je een cliënt die wil aansluiten bij de Klankbordgroep patiënten, neem dan contact op met Marrit van der Plas