Wij zijn per 1 januari PrimaCura.

Wij gaan per 1 januari 2021 verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Denk aan fysiotherapie bij COPD patiënten

Uit onderzoek blijkt dat oefentherapie onder leiding van een gekwalificeerde fysio- of oefentherapeut significante en klinische relevante verbeteringen laat zien op fysiek functioneren en/of kwaliteit van leven (bron: Verbetersignalement ‘Zorgtraject van mensen met COPD december 2019).

De belangrijkste behandeling bij COPD patiënten bestaat uit:

1. Stop met roken

2. Bewegen

3. Medicamenteuze behandeling Bewegen is een belangrijke niet medicamenteuze behandeling bij COPD.

Vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering op voorschrift van de huisarts is bij relatief weinig huisartsen bekend. De patiënt moet wel voldoen aan een aantal criteria:

• Er moet sprake zijn van tenminste een matige longfunctiestoornis. De definitie is tenminste een longfunctiestoornis Gold 2, dus de FEV1 moet lager zijn dan 80% van voorspeld.

• Er moet sprake zijn van een MRC >2. Het aantal behandelingen wordt bepaald door het aantal exacerbaties, aantal ziekenhuisopnames in het afgelopen jaar en de MRC. (afgelopen jaar start op de dag van de geconstateerde exacerbatie).

Vermeld dus bij verwijzing:

1. Ernst van de longfunctiebeperking

2. Aantal longaanvallen (exacerbaties)

3. Aantal ziekenhuisopnames afgelopen jaar

4. MRC score De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van deze gegevens het aantal behandelingen. Aanbeveling Denk bij patiënten met meer dan lichte ziektelast en zeker bij recidiverende longaanvallen aan de mogelijkheid van fysiotherapie.